Professors d'EOI als instituts.

Atenció: S'està estudiant un nou "Real Decreto" pel qual els professors EOI podran donar classe a secundària.

Segons el "Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria" els professors EOI poden ser requerits per impartir classes a ESO, batxillerat i/o Formació Professional.

EOICAT i les associacions de professors d'EOI de l'estat estem en contra d'aquest projecte de decret i us informem que ens hem posat amb contacte amb el representants del Consejo Escolar del Estado per tal que emetin un dictamen DESFAVORABLE  a aquest projecte de reial decret.

Trobareu adjunt una còpia de reial decret, i  també l'enllaç a un article de El Pais publicat avui (18/07/2012)